Bezoek van de Inspectie. Wat nu?

Bezoek van de Inspectie.

Wanneer de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) langs zal komen, is nooit zeker. Tel daarbij het beleid van IGZ om actief openbaar te maken bij op, dan kan een bezoek voor behoorlijk wat zenuwen zorgen. Een goede voorbereiding op zo’n bezoek is dus essentieel.

De Inspectie kan toezicht houden op proactieve wijze, oftewel risicotoezicht, gebaseerd op bepaalde indicatoren en informatie. Maar de Inspectie kan ook op reactieve wijze toezicht houden: na een serieuze melding zal een bezoek volgen. Dit noemt men incidententoezicht. Zowel bij risicotoezicht als bij incidententoezicht kan de IGZ besluiten om onverwachte praktijkbezoeken uit te voeren.
Om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij onaangekondigde inspectiebezoeken, geven wij hieronder zes tips.

1. Protocol

Stel een protocol op dat beschrijft welke stappen er genomen moeten wordenbij een inspectiebezoek. Zorg dat er binnen de praktijk minstens één persoon aangewezen is die te allen tijde aanwezig kan zijn. Deze personen dienen bij een inspectiebezoek de inspecteurs te begeleiden, bovendien kunnen deze personen een externe deskundige inschakelen wanneer dat nodig is. Daarbij is het uiteraard handig om de contactgegevens van de deskundige in kwestie in het protocol te verwerken.

2. Toegang verlenen

Inspecteurs hebben het recht om ruimten te betreden en zij zijn in staat om dit ook af te dwingen bij de praktijkhouder(s). De enige mogelijkheid waarbij dit niet het geval is, is wanneer zij uitsluitend met een strafrechtelijk doel komen. Vergeet niet dat je wel invloed kunt uitoefenen op de gebeurtenis met behulp van het stellen van vragen over het uitgangspunt van de bevoegdheid. Daarnaast mag je altijd alternatieven voorstellen.

3. Aparte ruimte

Het kan verstandig zijn om de aanwezige inspecteurs een eigen ruimte te geven: het is raadzaam om in die kamer geen documenten of andere zaken achter te laten die daarmee bij het onderzoek betrokken zouden kunnen worden. De Inspectie zal je de reden van het bezoek uitleggen. Doen zij dat niet, vraag dan naar deze reden.

4. Het recht om te zwijgen

De IGZ kan je gedurende het onderzoek cautie geven. De Inspectie vertelt dan dat er sprake is van een criminal charge: zie het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Inspectie geeft je het recht om te zwijgen zodra je zal worden verdacht van overtreding van de wet, op het moment dat de Inspectie een bestuurlijke boete kan opleggen of het besluit zal nemen tot strafvervolging.

Vermoed je dat het onderzoek is gerelateerd aan strafrechtelijke feiten, vraag dan naar de aard van het onderzoek. Twijfel je, dan heb je het recht om ervoor te kiezen om niet mee te werken aan het onderzoek. Uiteraard kan de Inspectie vervolgens met de politie of met bestuursdwang opnieuw de praktijk bezoeken, in dat geval werk je dan tenminste niet mee aan je eigen veroordeling. Op deze manier is het ook mogelijk om rechtshulp in te schakelen.

5. Medewerking

Na het ontvangen van een cautie, ben je verplicht mee te werken. Hieronder wordt ook verstaan dat je gegevens en bescheiden overhandigd, maar niet voordat de Inspectie daar om heeft gevraagd. Overhandig nooit zonder aanvraag meer inlichtingen of bestanden. Het is namelijk zo dat de IGZ alle (tijdens het bezoek verkregen) informatie mag verwerken en deze informatie in een nieuw strafrechtelijk proces mag benutten. Mocht het zo zijn dat je al ergens van wordt verdacht gedurende het praktijkbezoek en is er daarbij geen cautie gegeven, dan kan er vaak geen boete worden opgelegd.

6. Verslaglegging

Na afloop van het praktijkbezoek stelt de Inspectie hiervan een verslag op. Wees kritisch tijdens het lezen van dit verslag. Check vervolgens de consequenties die verbonden kunnen zijn aan de constateringen. Je krijgt een conceptversie van het rapport, het is mogelijk om hier binnen een bepaalde termijn op te reageren. Het is raadzaam om altijd een reactie te geven: laat een deskundige met je meelezen. Deskundigen bieden een goede versterking omdat hen dingen kunnen opvallen in het rapport die later zeer belangrijk kunnen worden.
Het uiteindelijke (definitieve) rapport wordt normaliter door de Inspectie actief openbaar gemaakt. Het is in feite mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de openbaarmaking, maar dan hoort dit binnen twee weken te gebeuren.

Beslist de IGZ om ondanks al je werk toch een maatregel op te leggen, dan is deze maatregel zelfs nog niet definitief: opgelegde maatregelen kunnen aan de rechter voorgelegd worden.

 

 

Bron: Skipr

DentalRules blog

Vorig bericht
Waar let de inspectie (IGZ) in het bijzonder op?
Volgend bericht
De nieuwe AVG wetgeving
Menu