Bezoek van de Inspectie. Wat nu?

Bezoek van de Inspectie

Meestal weet u niet van tevoren wanneer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ/de Inspectie) langskomt. Als u daar het beleid van de IGJ om haar inspecties actief openbaar te maken bij optelt, kan een bezoek voor behoorlijk wat zenuwen zorgen. Om zo goed mogelijk voor de dag te komen bij onaangekondigde inspectiebezoeken, geven wij hieronder zes tips.

De Inspectie kan op twee manieren toezicht houden: op proactieve en reactieve wijze. Proactief toezicht, oftewel risicotoezicht, houdt in dat de IGJ inspecteert zonder een duidelijke aanleiding. De Inspectie kan ook op reactieve wijze toezicht houden: na een serieuze melding zal een bezoek volgen. Dit wordt incidententoezicht genoemd. Zowel bij risicotoezicht als bij incidententoezicht kan de IGJ besluiten om onverwachte praktijkbezoeken uit te voeren.

Als u alles op orde hebt, hoeft u zich natuurlijk geen zorgen te maken over de inspecties. Als u DentalRules goed inregelt en gebruikt, hebt u een aantal onderdelen al goed voor elkaar. Zo voldoet u met DentalRules aan de vereisten voor de KW-dossiers en de hepatitis-b-vaccinaties.

1. Protocol

Het is prettig om goed voorbereid te zijn op zo’n onverwacht bezoek. Stel daarom een protocol op en beschrijf daarin welke stappen bij een inspectiebezoek genomen moeten worden. Als de Inspectie binnenkomt, weet u zo altijd wat u moet doen en wat uw rechten zijn. In DentalRules kunt u een voorbeeldprotocol vinden.

Zorg dat binnen de praktijk minstens één persoon aangewezen is die te allen tijde aanwezig kan zijn. Bij een inspectiebezoek weet u dan zeker dat een medewerker goed op de hoogte is. Deze persoon kan het best de inspecteurs begeleiden en een externe deskundige inschakelen wanneer dat nodig is. Daarbij is het uiteraard handig om de contactgegevens van de deskundige in kwestie in het protocol te verwerken.

2. Toegang verlenen

Inspecteurs hebben het recht om ruimten te betreden en dit af te dwingen bij de praktijkhouder(s). Hierop bestaat één uitzondering: wanneer zij uitsluitend met een strafrechtelijk doel uw praktijk willen betreden, hoeft u de inspecteurs niet binnen te laten. De Inspectie zal u de reden van het bezoek uitleggen. Doet zij dat niet, vraag dan naar deze reden.

3. Aparte ruimte

Het kan verstandig zijn om de aanwezige inspecteurs een eigen ruimte te geven. Het is raadzaam om in die kamer geen documenten of andere zaken achter te laten die daarmee bij het onderzoek betrokken zouden kunnen worden. U hoeft de IGJ namelijk niet meer informatie te geven dan waar ze naar vraagt.

4. Het recht om te zwijgen

Het zal over het algemeen niet nodig zijn, maar de IGJ kan u gedurende het onderzoek de cautie geven. Dit betekent dat de Inspectie vermoedt dat u de wet hebt overtreden en daarom bent u niet (meer) verplicht om de vragen van de Inspectie te beantwoorden. Wanneer mogelijk sprake is van een punitieve sanctie (een strafrechtelijke vervolging of een bestuurlijke boete) hoeft u namelijk niet mee te werken aan het inspectieonderzoek.

Het is goed om op de hoogte te zijn van uw rechten bij een IGJ-inspectie. Vermoedt u dat het onderzoek is gerelateerd aan strafrechtelijke feiten, vraag dan naar de aard van het onderzoek. Twijfelt u, dan hebt u het recht ervoor te kiezen om niet mee te werken aan het onderzoek. Uiteraard kan de Inspectie vervolgens met de politie of met bestuursdwang opnieuw de praktijk bezoeken. U kunt dan rechtshulp inschakelen.

5. Medewerking

Het is goed om te weten dat u verplicht bent om mee te werken met de IGJ-inspecteurs, tenzij u de cautie hebt gekregen. Onder medewerking wordt ook verstaan dat u gegevens en bescheiden overhandigt, maar alleen als de Inspectie daarom heeft gevraagd. Overhandig nooit zonder aanvraag inlichtingen of bestanden. De IGJ mag namelijk alle (tijdens het bezoek verkregen) informatie verwerken die u vrijwillig aan de inspectie hebt gegeven en deze informatie in een nieuw strafrechtelijk proces gebruiken. In het geval dat u al ergens van wordt verdacht gedurende het praktijkbezoek en geen cautie is gegeven, dan kan vaak geen boete worden opgelegd.

6. Verslaglegging

Na afloop van het praktijkbezoek stelt de Inspectie een conceptversie van het rapport op. Wees kritisch tijdens het lezen van dit verslag. Controleer de consequenties die verbonden kunnen zijn aan de constateringen. U krijgt dus eerst een concept waarop u binnen een bepaalde termijn kunt reageren. Het is raadzaam om altijd een reactie te geven en om een deskundige mee te laten lezen. U kunt immers belangrijke aspecten missen die een deskundige wel ziet.

Het uiteindelijke (definitieve) rapport wordt normaliter door de Inspectie actief openbaar gemaakt. Het is mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de openbaarmaking, maar dan moet u dit binnen twee weken nadat u het concept hebt ontvangen doen.

De IGJ geeft u vaak eerst een aantal maanden om uw verbeterpunten te corrigeren. Beslist de IGJ om ondanks de verbeteringen een maatregel op te leggen, dan is deze maatregel zelfs nog niet definitief: opgelegde maatregelen kunnen aan de rechter voorgelegd worden als u het er niet mee eens bent.

Bron: Skipr

DentalRules blog

Vorig bericht
Waar let de inspectie (IGZ) in het bijzonder op?
Volgend bericht
De nieuwe AVG wetgeving
Menu