Effectief gebruik maken van de WKKGZ. - DentalRules

Effectief gebruik maken van de WKKGZ.

DentalRules concludeert dat de WKKGZ niet effectief genoeg gebruikt wordt. Daarom willen wij u hier graag over informeren, om zodoende wat meer duidelijkheid over deze tamelijk nieuwe wet te verkrijgen.

Belangrijke kwesties bij de WKKGZ zijn:

 1. Wanneer is er sprake van een incident/ calamiteit en wat is het voordeel van het incidentenregister? Hoe ziet de analyse van een incident eruit?
 2. Hoe beoordelen wij kwaliteit en hoe kunnen wij tot kwaliteitsverbetering komen? Wat is de link naar de HKZ en de ISO 9001 normen?
 3. Op welke manier meten wij de tevredenheid?
 4. Hoe wordt er gehandhaafd/ gecontroleerd door de IGJ?
 5. Wat wil de IGJ absoluut zien?

Met de invoering van de WKKGZ (2016) is de verplichting tot het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag komen te vervallen. U, als zorgverlener, moet nu voortdurend zorg dragen voor de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de zorg.

 

“Meten leidt immers tot verbeteren.”

 

Om dit alles te kunnen bewaken bent u verplicht gebruik te maken van een incidentenregister, dat wat wij als DentalRules voor u inzichtelijk gemaakt en gedigitaliseerd hebben in ons systeem.

 

Het gebruik en de correcte toepassing hiervan zal ertoe leiden dat zorgprocessen bewaakt en beoordeeld worden. Het gevolg hiervan is dat er toenemende kwaliteitsverbetering zal plaatsvinden.

Wat is het verschil tussen een incident en een calamiteit?

Een incident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces. Een kleine afwijking ten opzichte van de ideale situatie, die heeft/ had kunnen leiden tot schade. Een calamiteit is echter een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis. Dit heeft betrekking op de kwaliteit van de zorg en leidt tot een ernstig/ schadelijk gevolg voor een cliënt.

 

Een calamiteit is duidelijk vele malen ernstiger en wordt, naast geregistreerd, ook direct gemeld bij de IGJ!

 

De incidentenregistratie (VIM-registratie) is bedoeld om te analyseren en te kunnen reflecteren. Bewustwording, meten en verbeteracties dragen namelijk bij aan de verhoging van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid

“Fout gegaan is niet altijd fout gedaan!”

In het incidentenregister analyseren en leggen wij het volgende vast:

 • De aanleiding/ oorzaak van het incident.
 • De gevolgen of mogelijke uitkomsten voor de patiënt.
 • Wie erbij betrokken waren.
 • Wat de reactie van de zorgverlener was naar de betrokkenen.
 • Wat de zorgverlener geleerd heeft van het incident.
 • Wat er aangepast is in de werkwijze, om de kans op herhaling te voorkomen.
 • Het invoeren van verbeteringen.

Met de ”PDCA-cyclus” naar betere kwaliteit.

U, als zorgaanbieder, moet voortdurend uw kwaliteit bewaken. Een praktisch hulpmiddel hierbij biedt de “Plan-Do-Check-Act” cyclus. Dit gaat als volgt:

Het kwaliteitsbeleid en de doelstellingen binnen uw praktijk vormen de basis voor de zorgverlening (“Plan”).

De zorg wordt op de best mogelijke manier uitgevoerd (“Do”). De resultaten van uw zorg worden gemeten en geanalyseerd (“Check”). Via periodieke evaluaties worden plannen en werkprocessen verbeterd (“Act”). Het systematisch verzamelen, registreren en toetsen van gegevens betreffende uw zorg, op een manier dat deze vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders, zal dan tot kwaliteitsverbetering gaan leiden.

Een volgende stap naar kwaliteitsverbetering zou uiteindelijk een HKZ of ISO 9001 certificering kunnen zijn.

– De ISO 9001 is een internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagement, en is voor alle sectoren toepasbaar. Met de certificering toont u aan dat u voldoet aan diverse cliënteisen en -verwachtingen en dat u continue verbetering van kwaliteit borgt. Hierdoor kunt u steeds op de juiste wijze aan de behoefte van uw cliënten voldoen. Deze certificering geeft de organisatie/ praktijk nog enige ruimte om zelf in te vullen hoe een en ander georganiseerd moet worden. Het gaat bij ISO dus meer om het effect en het zichtbaar maken van prestaties, dan om het tonen van bepaalde tussenstappen.

– De HKZ (“Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg”) is een nationaal keurmerk en staat ook voor certificering van duurzame kwaliteitsverbetering, maar is specifiek ingericht voor de zorgsector. Het normenschema van HKZ is uitgebreider. De verschillende fasen van het kwaliteitsmanagementsysteem worden uitvoeriger beschreven en de praktijk voldoet hiermee aan alle relevante (IGJ) eisen, waaronder wet- en regelgeving en WIP-richtlijnen.

De beide systemen bevatten eisen voor kwaliteitsmanagement, zoals de eisen en tevredenheid van cliënten, risicomanagement, “steakholdersanalyse”, leiderschap en de ondersteuning van het leren en verbeteren binnen de organisatie/ praktijk.

Om nu de grootst mogelijke tevredenheid bij uw patiënten te kunnen bereiken, is het essentieel om de kwaliteit voortdurend te gaan meten.

Het evaluatiemiddel voor het patiënttevredenheidsonderzoek blijft natuurlijk bij uitstek de enquête. Zo’n uitgebreid onderzoek waarbij patiëntervaringen gebruikt worden om de organisatie verder te verbeteren, zorgt er natuurlijk voor dat u als tandarts kunt leren van de ervaringen met de door u geleverde zorg. Dit is ook één van de doelstellingen binnen de WKKGZ.

Ook zorgvuldige monitoring, analyse van mogelijk geregistreerde klachten, evenals geregistreerde feedback door de patiënt na uitschrijving van de praktijk, blijken een goed evaluatiemiddel voor het kwaliteitsbeleid te zijn.

Hoe wordt er gehandhaafd/ gecontroleerd door de IGJ?

 • Corrigerende maatregelen: verbeterplan of verscherpt toezicht door de IGJ.
 • Bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen, eventuele boete of dwangsom, dan wel een bevel tot sluiting door de IGJ.
 1. De mondzorgpraktijk moet het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers controleren vóór indiensttreding.
 2. De praktijk moet een schriftelijke overeenkomst sluiten met alle zorgverleners die voor haar werken. Daarin moeten de normen staan waaraan de zorgverlener moet voldoen.
 3. Er moet een schriftelijke vastlegging zijn van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en bekwaamheidseisen met betrekking tot medische technologie.
 4. De praktijk heeft een systeem voor het veilig melden van incidenten, dat bescherming biedt aan de melders en de zorgverleners.
 5. De patiënt krijgt op verzoek extra informatie over de aangeboden zorg (tarieven, kwaliteit, ervaringen etc.) en de patiënt heeft recht op informatie over de prestaties van de zorgaanbieders
 6. De zorgaanbieder is verplicht om de patiënt te informeren over incidenten en moet hiervan verslag maken.
 7. Ernstig disfunctioneren met ontslag en geweld in de zorgrelatie moet worden gemeld bij de IGJ.
 8. De praktijk informeert de patiënt op verzoek over de rechten die uit de wet WKKGZ voortvloeien.
 9. De praktijk treft een klachtenregeling, die in overeenstemming is met een patiëntenorganisatie. Ook moet er een gratis klachtenfunctionaris beschikbaar zijn die de patiënt kan bijstaan bij het indienen van een klacht.
 10. . De mondzorgpraktijk moet aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. (Bijvoorbeeld “Geschilleninstantie Mondzorg”).
Menu