Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk

DentalRules ondersteunt bij onthouden en juist uitvoeren hygiënetaken

Als mondzorgspecialist besteedt u gedurende de werkdag veel aandacht aan hygiëne. Wanneer een taak vergeten wordt, kan dat vervelende gevolgen hebben. In deze blog bespreken we een aantal belangrijke voorschriften uit de Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk en hoe DentalRules u hierbij kan ondersteunen.

Allereerst biedt DentalRules model-protocollen aan volgens de hygiëne richtlijn. Deze model-protocollen kunt u aanpassen naar de praktijksituatie. Daaruit voortvloeiend kunne bijvoorbeeld taken komen.

Alle taken zijn op zich eenvoudig uit te voeren, maar alles bij elkaar kunt u snel het overzicht verliezen. DentalRules herinnert u en uw medewerkers aan alle verschillende hygiënetaken die u dagelijks of periodiek uitvoert. U heeft zo een duidelijk overzicht van alle dag-, week-, maand- en jaartaken. Alle taken worden centraal afgetekend. Is dit niet gebeurd? De volgende dag krijgt de medewerker of het gehele team een melding op het dashboard. Iedereen binnen de praktijk wordt er zo aan herinnerd om zijn of haar taken op tijd uit te voeren. Ook een nieuwe medewerker kan zo inloggen in DentalRules en alle taken goed uitvoeren.

De Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk

De ‘Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk’ is in 2016 opgesteld door de KNMT en heeft enerzijds tot doel het voorkomen van zorggerelateerde infecties bij patiënten en anderzijds van (beroeps)ziekten bij zorgverleners. Op basis van de hygiënerichtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en de arbo-eisen zijn voorzorgsmaatregelen opgesteld waarmee het risico op infecties zo klein mogelijk wordt gehouden.

De Richtlijn geeft aanbevelingen voor verschillende onderwerpen op het gebied van hygiëne in de tandartspraktijk. Aan deze aanbevelingen moet u voldoen om kwalitatief goede zorg te verlenen. Als u afwijkt van de Richtlijn moet u het beargumenteren en documenteren. DentalRules biedt de mogelijkheid om eenvoudig afwijkingen te documenteren en biedt u een protocol over hoe u kunt omgaan met afwijkingen.

Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen

Naast de vanzelfsprekende persoonlijke-hygiënemaatregelen (kleding, nagels, haardracht, etc.) dient u ter bescherming van uzelf en de patiënt een aantal persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen, handschoenen, oogbescherming en een mondneusmasker. Alle beschermingsmiddelen moeten zijn voorzien van de NEN-EN-nummers en CE-markering.

In DentalRules vindt u een protocol waarin alle voorschriften eenvoudig staan opgesomd. Wanneer het protocol wordt gewijzigd, krijgen alle medewerkers hiervan een melding, waarna ze aangeven dat ze het protocol gelezen hebben, begrepen hebben en ermee akkoord gaan. Zo weet u zeker dat iedereen op de hoogte is van de geldende regels.

Handhygiëne

Regels omtrent handhygiëne hebben in de coronatijd veel aandacht gekregen. Voor de uitoefening van uw werk gelden altijd al een aantal voorschriften voor het wassen en desinfecteren van handen. Voor degenen die chirurgische ingrepen verrichten, gelden aanvullende voorschriften. Zo moet bij een chirurgische ingreep preoperatieve handdesinfectie worden toegepast. Sommige praktijken hebben de stappenplannen in de praktijk aan de muur opgehangen, maar u kunt deze ook eenvoudig als protocol in DentalRules invoeren.

Infecties en immunisatie

Misschien wel de bekendste infectie is hepatitis B. De praktijkhouder zorgt ervoor dat alle mondzorgverleners in de praktijk gevaccineerd zijn tegen hepatitis B en dat dit van iedere medewerker is vastgelegd. Wanneer zorgverleners de hepatitis-B-vaccinatie weigeren, moet elke drie maanden de HBsAg-status gecontroleerd worden. Voor andere infecties verschillen de richtlijnen. Protocollen voor de voorzorgsmaatregelen en uitleg over hoe u dient om te gaan met geïnfecteerde medewerkers vindt u uiteraard in DentalRules.

De Richtlijn Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk bevat daarnaast aanbevelingen voor het beleid bij een epidemie. Bij zo’n epidemie (of pandemie) is DentalRules bij uitstek handig: u blijft altijd eenvoudig op de hoogte van de laatste maatregelen vanuit de overheid. DentalRules houdt deze namelijk voor u bij en zet deze overzichtelijk in het systeem. Zo weet u zeker dat u en uw medewerkers altijd werken volgens de laatste aanbevelingen en eisen.

Accidenteel bloedcontact

Als praktijkhouder bent u verplicht het risico op accidenteel bloedcontact te minimaliseren. De Richtlijn beveelt een procedure aan wanneer sprake is van een wond op de huid, de slijmvliezen besmet zijn of sprake is van een bijtwond. U kunt uw procedure eenvoudig in DentalRules invoeren of het standaardprotocol van DentalRules gebruiken. Wanneer u het standaardprotocol volgt, weet u altijd zeker dat u voldoet aan de wet- en regelgeving.

Is in uw praktijk toch een keer sprake van accidenteel bloedcontact, dan geldt dit als een incident. Volgens de Richtlijn moet u elk accidenteel bloedcontact zo snel mogelijk aan de arbo-arts melden. Met het incidenten- en klachtenregister van DentalRules houdt u eenvoudig incidenten bij en ziet u welke actie u moet ondernemen. U heeft altijd zekerheid dat de formulieren volledig worden ingevuld, omdat het systeem controleert of alle verplichte velden zijn ingevuld. Alle vragen die de IGJ stelt, worden in DentalRules al genoemd. U kunt ook direct verbetervoorstellen conform de Wkkgz invoeren en daarna bespreken met uw team.

Het incidenten- en klachtenregister is bovendien gekoppeld aan het personeelsdossier. Als sprake is van accidenteel bloedcontact van de medewerker, wordt dit automatisch opgeslagen in zijn of haar personeelsdossier. U kunt het register ook koppelen aan het patiëntendossier, bijvoorbeeld voor contactonderzoek.

Reiniging en desinfectie van oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen

In de Richtlijn staat duidelijk vermeld wat het beleid is voor de reiniging van alle oppervlakken, ruimten, apparatuur en materialen. In DentalRules vindt u een protocol dat alle voorschriften bevat. Zo weet u zeker dat uw team ervan op de hoogte is hoe de praktijkruimte schoongemaakt moet worden. In DentalRules kunt u bovendien eenvoudig zien welke taken zijn uitgevoerd; medewerkers krijgen een herinnering wanneer ze een taak zijn vergeten.

Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium

In de Richtlijn staat hoe de drie categorieën instrumentarium schoongehouden moeten worden. Bovendien staat vermeld welke thermodesinfectoren, desinfectoren en sterilisatoren zijn toegestaan en wat precies het beleid is rond chemische desinfectie, thermodesinfectie en sterilisatie.

Voor het leveren van kwalitatief goede zorg is het van belang dat u het instrumentarium op de juiste manier reinigt. In DentalRules is daarom ook voor de reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium een protocol te vinden dat eenvoudig alle stappen voor u beschrijft. Zo weet u zeker dat al uw medewerkers volgens dezelfde manier werken en geen stap vergeten.

Elke zes maanden krijgt u een herinnering in DentalRules dat het weer tijd is voor de controle van de steriliteit van het instrumentarium. U kunt ook een medewerker koppelen aan deze taak, dan krijgt hij of zij de melding. Vervolgens kunt u controleren of uw medewerker de taak heeft uitgevoerd.

Het is lastig om te controleren of het sterilisatieproces in het apparaat goed is gegaan. Met DentalRules kunt u die controle wel eenvoudig uitvoeren: DentalRules visualiseert de data naar een grafiek, zodat de medewerker kan aflezen of de sterilisatie goed is verlopen.

Het hebben en gebruiken van röntgenapparaten is bovendien aan regels gebonden, zoals het bijhouden van een KEW-dossier. In het dossier moeten een aantal gegevens vermeld worden, zoals de gegevens van het apparaat, certificaten en procedures. Deze gegevens kunt u eenvoudig in het systeem van DentalRules administreren.

Kwaliteitsbeleid van water uit de behandelunit

Het waterleidingsysteem moet volgens voorschriften gespoeld en gedesinfecteerd worden. Daarnaast moet de kwaliteit van het unitwater gecontroleerd worden. Daarvoor inventariseert u, in DentalRules, de risico’s en stelt u een beheersplan op voor elke behandelunit. Deze maatregelen moeten vastgelegd worden. Vervolgens controleert u elke behandelunit op het aantal aerobe waterbacteriën en legt u dit aantal vast.

In DentalRules kunt u eenvoudig per behandelunit bijhouden hoeveel kve/ml vastgesteld is. Indien dit minder dan 100 kve/ml is, krijgt u na zes maanden een herinnering in DentalRules om het aantal weer te meten. In DentalRules heet dit een periodieke taak. Als u uw behandelunit goed onderhoudt, kan eigenlijk geen sprake zijn van meer dan 100 kve/ml. Komt dit toch een keer voor, dan treft u maatregelen om de hoeveelheid kve/ml te verlagen.

Chirurgische ingrepen in de mondholte

Volgens de Richtlijn is hierbij vooral van belang dat sprake is van een steriel werkveld bij CH-1 chirurgische ingrepen en een schoon werkveld bij CH-2. De acties om het werkveld te steriliseren of schoon te houden, kunt u in DentalRules invoeren als taken en koppelen aan de medewerker. Zo weet u zeker dat elke medewerker ervan op de hoogte is wanneer hij of zij deze taken moet uitvoeren. U kunt vervolgens weer controleren of de taken zijn uitgevoerd.

DentalRules biedt overzicht

Kort en goed, voor een praktijk die kwalitatief goede zorg wil leveren is het belangrijk om de vele voorschriften uit de hygiënerichtlijn na te leven. DentalRules ondersteunt hierbij op meerdere manieren. Elk instrument, elke ruimte, elke activiteit en elk oppervlak kent weer eigen regels. DentalRules verwerkt alle voorschriften overzichtelijk in protocollen en houdt bij welke taken zijn uitgevoerd. Zo weet u zeker dat u voldoet aan alle voorschriften.

DentalRules blog

Vorig bericht
Automatisering in de (mond)zorg: cruciaal voor productiviteitsverhoging
Menu